"Convertir la vida en un continu aprenentatge requereix humilitat i paciència"
Retrato-(1-de-1)

Rafa Galindo

Ceramista

Sobre mi

VL

Ceramista.

Llicenciat en Ciències Químiques. He desenvolupat la meua activitat professional en la formació en tecnologia ceràmica com a professor en els Cicles Formatius de la Família Professional de Vidre i Ceràmica des de 1985 fins a 2015.

En l’exercici d’aquesta activitat professional, he impartit assignatures de química i tecnologia ceràmica; gestió de la qualitat i de la producció; i desenvolupament de pastes i vidriats ceràmics.

Vaig ser el coordinador de la primera experiència formativa en ceràmica industrial de la Conselleria d’Educació de la GV (anys 1985 – 1988). He organitzat i participat en la docència de 169 cursos per a tècnics i treballadors de la indústria ceràmica i he publicat 4 llibres sobre tecnologia ceràmica i 2 llibres sobre guies per a l’aprenentatge i pràctiques de ceràmica.

Vaig dirigir els grups de treball que, dins del “Proyecto de Renovación de Contenidos de la Formación Profesional” del Ministerio de Educación y Ciencia, elaboraren els Reials Decrets que establiren els currícula dels nous Cicles Formatius de vidre i ceràmica i també vaig dirigir els grups del treball que van definir les qualificacions de la família professional de vidre i ceràmica per a l’Institut Nacional de les Qualificacions. Vaig participar com a expert en totes les seves revisions i actualitzacions, fins a la data.

ES

Ceramista.

Licenciado en Ciencias Químicas. He desarrollado mi actividad profesional en la formación en tecnología cerámica como profesor en los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Vidrio y Cerámica desde 1985 a 2015.

En el ejercicio de esta actividad profesional, he impartido asignaturas de tecnología cerámica, gestión de la calidad y de la producción y desarrollo de pastas y de vidriados cerámicos.

Fui el coordinador de la primera experiencia formativa en cerámica industrial de la Consellería d’Educació de la GV (años 1985 – 1988). He organizado y participado en la docencia de 169 cursos para técnicos y trabajadores de la industria cerámica y he publicado 4 libros sobre tecnología cerámica y 2 libros sobre guías para el aprendizaje y prácticas de cerámica.

He dirigido los grupos de trabajo que, dentro del “Proyecto de Renovación de Contenidos de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia” elaboraron los Reales Decretos que establecían los currículos de los nuevos Ciclos Formativos de vidrio y cerámica y he dirigido también los grupos de trabajo que definieron las cualificaciones de la familia profesional de vidrio y cerámica para el Instituto Nacional de las Cualificaciones. He participado como experto en todas sus revisiones y actualizaciones, hasta la fecha.

@